Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Mehanizmi provedbe

U Zakonu o ravnopravnosti spolova (dalje: ZRS), osim Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, kao neovisnog tijela za subijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, (čl. 19-26), kao mehanizmi osiguranja provedbe ZRS-a navode se i:

1. Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Vlada RH osniva uredbom Ured za ravnopravnost spolova kao stručnu službu za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova. 

2. Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osnivaju i, sukladno predloženom programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona o ravnorpavnosti spolova i Nacionalne politike za  ravnopravnost spolova. Povjerenstva za ravnopravnost spolova su radno-savjetodavna tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba u čijem sastavu su zastupljeni članovi/članice županijskih skupština odnosno skupštine Grada Zagreba, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/kinje. Jedinice lokalne samouprave mogu osnivati gradska i općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova.

3. Koordinatori/ce u tijelima državne uprave

Čelnik/ca tijela državne uprave imenuje dužnosnika/cu ili rukovodećeg/i državnog/u službenika/cu koji/a obavlja i poslove koordinatora/ice za ravnopravnost spolova.

NAPOMENA: Prema ZRS-u, kao jedan od mehanizama provedbe ZRS-a navedeni/e su koordinatori/ce u tijelima državne uprave (čl. 27). Isti i dalje postoje u ministarstvima, međutim, sukladno čl.4.st.2. novog Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 66/19), navedeni Zakon ne uređuje ustrojavanje ureda državne uprave u županijama, osim u prijelaznom razdoblju. Stoga od dana stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave (18.7.2019.) ne imenuju se koordinatori/ce u tijelima državne uprave na razini županija.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.