Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
O NAMA

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se Višnja Ljubičić, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na prijedlog Vlade RH imenovao Hrvatski sabor na osmogodišnji mandat dva puta: 28. listopada 2011. godine i 31.10.2019. godine.

Višnja Ljubičić


Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Hrvatski sabor je na sjednici 7. travnja 2020. donio Odluku o imenovanju zamjenika Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Na prijedlog pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za zamjenika je imenovan Kristijan Kevešević, dipl.iur.

Kristijan Kevešević


USTROJ

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova neovisno je tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova (prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).

Na čelu tijela nalaze se:

- pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dipl.iur.

- zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević, dipl.iur.


Nadležnost Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08,69/17), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Najmanje jednom godišnje o svom radu izvješćuje Hrvatski sabor.


ZAKONI

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva te spolne orijentacije. Novi Zakon o ravnopravnosti spolova sadrži i prekršajne odredbe.

Zakon o ravnopravnosti spolova

Zakonom se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Zaštita od diskriminacije na osnovi spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijetacije ostaje u nadležnosti Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.

EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.