Međunarodna i regionalna

Pravobraniteljica u Sarajevu na konferenciji "Praćenje implementacije Istanbulske konvencije: nove sinergije"

govorPRSSarajevoWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na konferenciji "Praćenje implementacije Istanbulske konvencije: nove sinergije" koja je organizirana u kontekstu predsjedanja Bosne i Hercegovine Odborom ministara Vijeća Europe. Konferenciju su otvorili/e Semiha Borovac, ministrica ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine, Mirsad Isaković, predsjedavajući Odbora za ravnopravnost spolova Skupštine Bosne i Hercegovine, Sahiba Gafarova, glavna izvjestiteljica parlamentarne skupštine Vijeća Europe o nasilju nad ženama, Dubravka Šimonović, UN-ova posebna izvjestiteljica o nasilju nad ženama, uzrocima i posljedicama i Marja Routanen, direktorica ljudskog dostojanstva i ravnopravnosti Vijeća Europe.

Opširnije...

Sastanak s polaznicima/ama Akademije ravnopravnosti i Sarajeva

AkademijaRSBiHwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić susrela se s polaznicima/ama Akademije ravnopravnosti iz Sarajeva koja je osnovana u suradnji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra. Akademija je jednogodišnji obrazovni program o ravnopravnosti spolova i ljudskim pravima za zastupnike/ce i delegate/kinje kanonalnih, entitetskih i državnih parlamenata. Za cilj ima jačanje kapaciteta lidera/ki u području rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti neprivilegiranih grupa u BiH kako bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Posjet makedonske delegacije

makedonskadelegWEB1U okviru programa razvojne suradnje, a u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je u svom uredu delegaciju predstavnica institucija i organizacija civilnog društva iz Makedonije koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja i diskriminacije. Predstavnice su djelatnice organizacija civilnoga društva  (mobilna SOS linija, krizni centar) te djelatnice državnih institucija (Nacionalni savjet za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za pravdu, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Medjuopstinski centar za socijalni rad, Narodni pravobranioc i Ministarstvo vanjskih poslova). Cilj navedene posjete i sastanka bio je upoznavanje institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i prepoznavanje njezine važnosti i uloge, budući da Makedonija nema takvu instituciju.

Opširnije...

Sastanak s voditeljicom Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore

PRSPodgorica2015WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas u Podgorici s voditeljicom Odjeljenja za rodnu ravnopropravnost Biljanom Pejović i njezinim timom u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Tema razgovora je bila implementacija prijedloga i preporuka koje je pravobraniteljica izradila, angažirana prije godinu dana od Europske komisije, vezano za postupanje nacionalnih mehanizama u području ravnopravnosti spolova te provedbu nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Razgovaralo se i o obvezama prema CEDAW konvenciji, izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova i njegovom usklađivanju s EU standardima. 

Opširnije...

Sastanak pravobraniteljice s predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova Skupštine Crne Gore

skupstinacrnegorePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u Podgorici s predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova Skupštine Crne Gore, Nadom Drobnjak. Tema razgovora odnosila se na nove izmjene i usvajanje Zakona o ravnopravnosti spolova, učinke primjene preporuka Evaluacijskog izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 2003. do 2013., kojeg je izradio tim neovisnih stručnjakinja, te o nacionalnim mehanizmima nadležnim za provedbu politike ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Pravobraniteljica u Podgorici izlaže na dvodnevnoj radionici o rodno uvjetovanom nasilju

taiexPodgoricaWEBU okviru TAIEX programa Europske komisije, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje kao predavačica na dvodnevnoj radionici u Podgorici vezano za edukaciju policijskih službenika/ca o nasilju nad ženama kao rodno uvjetovanom nasilju (29.-30.9.). Radionice su organizirane u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Crne Gore u svrhu razmjene dobre prakse. Pravobraniteljica izlaže o suzbijanju nasilja u obitelji i iskustvima temeljem pritužbi građanki na nasilje u obitelji (Combating  domestic violence) te o provedbi istraživanja vezanih uz nasilje u obitelji (Conducting researches on violence against women) koje institucija Pravobraniteljice sustavno provodi. Osim pravobraniteljice predavači/ce na radionici bili/e su službene osobe iz francuske i slovenske policije.

Sastanak sa Summer Lindsey

GoranSelanec04092015webPravobraniteljicu za ravnopravnost spolova posjetila je gđ. Summer Lindsey, doktorandica na Fakultetu političkih znanosti uglednog Columbia sveučilišta u New Yorku. Gđ. Lindsey je u postupku izrade doktorske disertacije o društvenim normama vezanima uz rodno uvjetovano nasilje u kojem posebnu pažnju posvećuje razlikama te vrste nasilja u ratnom i mirnodopskom razdoblju. Gđ. Lindsey je bila zainteresirana za ovlasti i rad Pravobraniteljice u području nasilja nad ženama. Ovlasti i način na koji Pravobraniteljica koristi iste s ciljem suzbijanja nasilja nad ženama predstavio je zamjenik Pravobraniteljice, Goran Selanec.

Posjet predstavnica Euromed Feminist Initiative

EUROMEDwebIspred inicijative Euromed Feminist Initiative sa sjedištem u Parizu, Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova danas su posjetile Boriana Jonsson i Lilian halls-French koje su primili zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec i savjetnica za medije Nevenka Sudar. European Feminist Initiative obuhvaća organizacije za ljudska prava žena sa dvije obale Mediterana i zemalja Kavkaza. Cilj im je unaprijediti i promovirati ljudska prava žena kao univerzalna ljudska prava, ravnopravnost spolova te nenasilje u rješavanju sporova.

Opširnije...

Evaluacija provedbe Direktive o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti

ekInstitucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovala je u postupku evaluacije provedbe Direktive 79/07/EEC o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti koji u za Europsku komisiju na razini Europske unije provodi „Ernst & Young Finalncial-Business Advisors S.p.A..“. Postupak evaluacije provodi se u formi razgovora sa relevantnim institucijama koje imaju uvid u provedbu antidiskriminacijskih jamstava propisanih Direktivom 79/07 u praksi. Najveći dio razgovora bio je posvećen mirovinskom sustavu i njegovom utjecaju na položaj žena i muškaraca odnosno činjenici da usprkos jamstvima iz Direktive struktura mirovinskog sustava perpetuira postojeći jaz u plaćama na tržištu rada na štetu žena.

Sastanak s direktoricom Gender Centra

Mirjana LukacPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u svom uredu s Mirjanom Lukač, direktoricom Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, koja je također bila sudionicom FemCities konferencije na kojoj je danas pravobraniteljica bila jedna od izlagačica. Razgovaralo se o područjima iz nadležnosti dviju institucija, a posebno su razmijenjena iskustva vezana za nedavno održani skup Ženskog suda u Sarajevu i problematici zaštite žrtava silovanih u ratnim sukobima. Pravobraniteljica je izvijestila o nedavno izglasanom Zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i osnovnim pravima koja proizlaze iz navedenog zakona.

Opširnije...

FemCities konferencija u Zagrebu

FemcitieswebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje na FemCities konferenciji pod nazivom „Utjecaji ekonomske krize na zapošljavanje žena u europskim gradovima: Sličnosti i razlike. Smjernice za gradove.“ Uvodnu riječ dala je Mirjana Zubak, pomoćnica pročelnika Ureda gradonačelnika Grada Zagreba. Pravobraniteljica je održala prezentaciju na temu promocije ravnopravnosti spolova i zapošljavanja žena u vrijeme krize s naglascima na praksu rada na pritužbama te rezultate analiza i istraživanja o zaposlenosti žena, ugovorima na određeno vrijeme, diskriminaciji žena temeljem trudnoće i majčinstva, jazu u plaćama te zastupljenosti žena na pozicijama upravljanja.

Opširnije...

Međunarodna konferencija u Sarajevu

Sarajevo2015GoranwebZamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec sudjelovao je u Sarajevu na međunarodnoj konferenciji Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica osoba istog spola u organizaciji Sarajevskog otvorenog Centra. Na konferenciji su sudjelovali pravni stručnjaci, predstavnici državnih institucija i udruga civilnog društva iz država regije (BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija) koji su predstavili svoja iskustva u promicanju pravne zaštite zajednica obiteljskog života osoba istog spola u državama regije.

Opširnije...

Međunarodna Jean Monnet konferencija u Osijeku

Osijek22052015Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec sudjelovao je na međunarodnoj Jean Monnet konferenciji “New developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ održanoj 21. i 22. svibnja 2015. u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Na konferenciji su o trenutnim trendovima zaštite temeljnih prava i suzbijanja diskriminacije u radno-pravnom području izlagali brojni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva. Zamjenik pravobraniteljice je u svom izlaganju raspravljao o  vrijednosnim temeljima mjera pozitivne akcije u području ekonomskog odlučivanja na tržištu rada. 

Opširnije...

Održan sastanak s predstavnicama organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine

delegBiH2015Pravobraniteljicu su posjetile predstavnice organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje se nalaze u Zagrebu u sklopu projekta razvojne suradnje koji provodi udruga BaBe!, a koje je odobrilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova. Jedan od ciljeva njihove studijske posjete je i upoznavanje s ključnim mehanizmima za promicanje ravnopravnosti spolova, pa je u skladu s tim realiziran posjet Pravobraniteljici.

Opširnije...

Sastanak s European Institute for Gender Equality

PRSEIGE12052015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova razgovarala je s predstavnicima/cama EIGE-a (Europskog instituta za ravnopravnost spolova) koji borave u Zagrebu povodom događanja u organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta. Na sastanku s pravobraniteljicom sudjelovali su voditeljica aktivnosti EIGE-a Therese Murphy i predstavnik EIGE tima vezano za dobru praksu Maurizio Mosca, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Zdenka Lončar i voditeljica Službe za poduzetničku infrastrukturu Božena Gajica Uzelac. Pravobraniteljica je predstavila svoje nadležnosti i područja aktivnosti.

Opširnije...