Sastanak s predstavnicama Centra za žene žrtve rata

CZZRhrPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s predstavnicama Centra za žene žrtve rata, Adrianom Bego i Stelom Šimić, povodom podrške u realizaciji partnerskog projekta "Udruženim naporima - Ka novim europskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja" koji financira EU u okviru IPA partnerskog programa za civilno društvo tijekom naredne dvije godine. Partnerske organizacije na projektu su Udružene žene (BiH), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savjet za ravnopravnost spolova - SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Europa - WAVE (Austrija), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska).

Na sastanku se razgovaralo o planiranim aktivnostima: o razvoju znanja i vještina ženskih organizacija i mreža i utjecaj na donosioce odluka i izvršitelje, o javnom zagovaranju vezanom za ratifikaciju i usklađivanje nacionalnih zakona i politika s odredbama Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, o izradi polazne studije i kreiranju preporuka za unaprjeđenje zakona i politika, o jačanju kapaciteta ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje primjene lokalnih politika te praćenje i procjenu efekata primjene odredbi Konvencije VE.

Vezano:

Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (engl.) - poznata i kao Istanbulska konvencija

Priručnik za parlamentarke/ce (izdanje Parlamentarne skupštine BiH)