Sastanak vezan uz postupke, uvjete i pretpostavke za promjenu spola

transaid12012015webNa inicijativu i u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je radni sastanak sa svrhom rješavanja uočenih problema vezanih uz postupak, uvjete i pretpostavke za promjenu spola odnosno odabir života u drugom rodnom identitetu. Sastanku su nazočili/e predstavnici/e udruge Trans Aid Hrvatska, Iva Žegura, Sanja Stanojević, Arian Kajtezović i Nika Pecarina, kao i predstavnici/ice mjerodavnih institucija i to: Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Jasenka Pap), Ministarstva uprave (Lidija Mikac), Ministarstva zdravlja (Ivanka Taskov), Ministarstva socijalne politike i mladih (Kornelija Bojanić) te KBC Sestre milosrdnice (Velimir Altabas).

 

Povod navedenom sastanku bio je Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu (NN 132/14) koji je stupio na snagu 20.11.2014. i koji propisuje da će resorna tijela (Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike i mladih) utvrditi stručne smjernice za mišljenje stručnih osoba o primjeni Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog.

Imajući u vidu navedeno, predstavnica Ministarstva zdravlja istaknula je kako je sačinjen nacrt prijedloga liste stručnjaka/kinja koji/e imaju kompetencije za rad s transseksualnim osobama te kako sada slijedi izrada konačne liste kao i izrada predmetnih stručnih smjernica. Na sastanku je raspravljano i o radu Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) koje je tijekom 2014.g. imenovano u novom sastavu, a koje u svom dosadašnjem radu nije davalo zatražena mišljenja o promjenama spola, iako je to u njegovoj nadležnosti. Stoga će se od NZV-a zatražiti podaci o podnesenim zahtjevima.

Predstavnica HZZO-a istaknula je kako je prije svega nužno točno definirati koji se sve medicinski postupci i pretrage trebaju obaviti, koji liječnici/ice specijalisti/ice će obavljati te pretrage odnosno kome će se pacijenti/ice upućivati od strane liječnika/ica opće prakse  te tko će pokrivati troškove navedenih pretraga (obvezno zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje ili sami pacijenti/ice o svom trošku). O svemu navedenom svakako trebaju biti informirani i sami pacijenti/ice.

Raspravljano je i o svrhovitosti davanja izvješća nadležnih centara za socijalnu skrb o osobnim i obiteljskim prilikama za sve osobe koje taže promjenu spola, a što je predviđeno predmetnim Pravilnikom.

Zaključeno je kako bi se žurno trebala sačiniti konačna lista stručnjaka/inja koji imaju kompetencije za rad s transseksualnim osobama, kao i stručne smjernice za mišljenje stručnih osoba o primjeni Pravilnika. Također zaključeno je kako Ministarstvo zdravlja treba utvrditi što točno obuhvaća zdravstvena zaštita za osobe koje se nalaze u postupku promjene spola, o kojim se točno postupcima i pregledima radi te gdje se navedeni pregledi mogu obavljati.