Nasilje i diskriminacija žena s invaliditetom na tržištu rada

zenaikolicaU hotelu International, 21. - 23. svibnja, 2014. godine u Zagrebu, u suradnji sa Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, udruga Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba organizirala je trodnevni trening s temom "Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada". Konferenciju je otvorila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak koja je govorila o diskriminaciji žena s invaliditetom na tržištu rada i iskustvima u radu ureda Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Jedna od izlagačica bila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je govorila o rizicima višestruke diskriminacije žena s invaliditetom.

Pravobraniteljica Ljubičić je i istaknula međunarodne dokumente, nacionalno zakonodavstvo i statističke pokazatelje vezano za položaj osoba s invaliditetom, a posebice žena s invaliditetom.  Iznijela je i 3 konkretna slučaja i njihovog ishoda po kojima je postupala institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a koji su se odnosili na spolno uznemiravanje žena s invaliditetom. 

40% svih osoba s invaliditetom čine žene, a najveći postotak ih je prema zadnjim podacima u skupini iznad 65. godina života). Prema podacima UN-a u svijetu je zaposleno samo 25% žena s invaliditetom. U EU, 44% žena s invaliditetom je nezaposleno u usporedbi s 25% muškaraca s invaliditetom. Što se obrazovanja tiče, 66% osoba s invaliditetom nema osnovnoškolsko obrazovanje ili ima završenu samo osnovnu školu. Po spolnoj strukturi, gotovo 75% žena s invaliditetom ima osnovnu školu ili nezavršenu osnovnu školu u odnosu na 51,3% muškaraca s invaliditetom. Žene s invaliditetom i dalje imaju niži stupanj obrazovanja u odnosu na muškarce s invaliditetom. Prema podacima HZZ-a, u 2013. od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom 37,33% su žene s invaliditetom. Žene s invaliditetom nalaze se u nepovoljnijem položaju ne samo u odnosu na osobe bez invaliditeta, već i u odnosu na muškarce s invaliditetom. Žene s invaliditetom su u većoj mjeri izložene obiteljskom nasilju od strane svojih partnera, ali i od strane ostalih članova/ica njihove obitelji. Nepovoljniji položaj žena s invaliditetom, žrtava obiteljskog nasilja još više je produbljen njihovim slabijim obrazovanjem i zaposlenošću, a što uzrokuje njihovu ekonomsku ovisnost kao i veću izloženost ekonomskom nasilju. Pravobraniteljica prati položaj žena s invaliditetom i redovito izvješćuje Hrvatski sabor.

Trening je namijenjen predstavnicama organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima širom Hrvatske, kao i predstavnicama organizacija osoba s invaliditetom.

Osim pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, prvog dana treninga govorila je i Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a i Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.  

Iz medija:

Sudjelovanje na treningu "Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada", Udruga Hera, 23. svibnja 2014.

Najava na webu Ženska soba, In-portal i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom