Sudjelovanje u Radnoj skupini Ministarstva pravosuđa za procjenu potreba žrtava kaznenih djela

žrtve-zločinaRadna skupina osnovana je u okviru aktivnosti provedenih u 2016. godini u okviru projekta “Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela” koji provodi Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom i vladinim Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 

Institucija Pravobraniteljice aktivno je sudjelovala u svim do sada provedenim projektnim aktivnostima. Cilj projekta jest što kvalitetnije prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo odredbe Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela. Posebice odredbe članka 22. Direktive koje propisuju obvezu provođenja individualne procjene žrtava radi utvrđivanja posebnih potreba njihove zaštite te jačanje koordinacije službi koji dolaze u kontakt sa žrtvama, kao i razvijanje sustavne edukacije za djelatnike službi koje se bave žrtvama.

Radna skupina okupila je više od 20 predstavnika/ca i stručnjaka/inja iz nadležnih ministarstava (pravosuđa, policije, socijale), institucija, ustanova i organizacija iz sustava pružanja zaštite i podrške svjedocima i žrtvama.

Predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Nebojša Paunović  predstavio je iskustava rada institucije Pravobraniteljice u području nasilja nad ženama i u obitelji, te predložio da ulogu centralnog tijela za procjenu potreba i podršku žrtvama preuzmu postojeće Službe za podršku žrtava i svjedoka čiji bi se djelokrug proširio na sve sudove u RH, osnivanjem službi na svim onim sudovima na kojima službe nisu ustrojene. Predložio je da se kod zapošljavanja osoblja koristi model zagrebačke Službe, gdje je kroz reorganizaciju i preraspoređivanje državnih službenika/ca, zaposlena osoba iz sustava državne uprave, a ne nove osobe. Također, savjetnik Pravobraniteljice predložio je da se u tu svrhu donese poseban Zakon o  podršci i zaštiti žrtava svih protupravnih djela, a koji bi na jedinstven način uredio pitanja individualizirane procjene potreba žrtava te jasno razgraničio obveze i ovlasti primarnih i sekundarnih pružatelja zaštite žrtvama od obveza i ovlasti tijela progona i suda, kao i utvrdio točke zajedničkog djelovanja i interesa, odnosno razmjene informacija. Većina sudionika/ca Radne skupine podržala je prijedlog savjetnika Pravobraniteljice.