Pravobraniteljica za Radio Vinkovce o rezultatima lokalnih izbora

radiVinkovciPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Radio Vinkovce rezultate lokalnih izbora. Istaknula je da ako rezultate gledamo u odnosu na ono kako želimo da bude i kako bi trebalo biti, onda smo još uvijek daleko od zakonski predviđenog praga od 40%. Ipak, uočen je pozitivan pomak od 6,7% zastupljenosti žena na svim razinama vlasti lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Na prethodnim lokalnim izborima 2013. godine žene su u svim predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bile zastupljene s 17,7%, a nakon ovih njihov udio iznosi 24,4%. Uočen je pozitivan pomak i u odnosu na postotak kandidiranih (2013.-28%; 2017. – 42%) i izabranih žena (2013.-18%, 2017.-24%). Nešto slabiji postotni pomak je u odnosu na izabrane načelnice općina – 2013. Bilo ih je 29 ili 7%, a 2017. Ih ima 37 ili 9%, te gradonačelnice – 2013. ih je bilo 8%, a 2017. ih ima 10%. Pravobraniteljica je istaknula kako dodjeljivanje nižih pozicija ženama na kandidacijskim listama je praksa svakih izbora u RH. Očito da je obaveza pridržavanja kvote rezultirala većim uključivanjem žena, ali svrha zakonskih odredbi je unaprjeđivanje položaja žena u području političke participacije, a ta svrha se ne može ispuniti ako su žene pozicionirane pretežno na dnu izbornih lista.  Samo 15% kandidacijskih lista imalo je žene za nositeljice. 

Na pitanje što bi preporučila strankama za sljedeće izbore pravobraniteljica je odgovorila da preporučuje da sustavno potiču Veće uključivanje žena na svim hijerarhijskim razinama u stranci, a jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da pristupe potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini koju je do sada potpisalo tek 5 gradova i 10 županija RH.

Share