Pravobraniteljica za Glas Slavonije o spolnim kvotama na lokalnim izborima

glasslavonijePravobraniteljica Višnja Ljubičić komentirala je za Glas Slavonije zastupljenost žena na kandidacijskim listama na lokalnim izborima. Izjava pravobraniteljice objavljena je u članku od 29.5.2017. pod naslovom „U Osječkoj županiji šest prijava DORH-u zbog premalo žena na listama“.

Od ukupno 47.601 kandidata/kinja na listama, 41,7% su žene, što je ukupno gledajući, zadovoljavajuća zastupljenost. Međutim, pojedinačno na dijelu kandidacijskih lista (14%) nije poštivana spolna kvota. Žene su značajno podzastupljene kao nositeljice kandidacijskih lista - tek ih je 15% na prvom mjestu kandidacijskih lista za općinska vijeća, gradska vijeća i županijske skupštine.

Kao još jedan pokazatelj hijerarhijske podređenosti žena u nacionalnom političkom sustavu pravobraniteljica je istaknula usporedbu zastupljenosti žena među kandidatima/kinjama za čelnike/ce općina, gradova i županija sa zastupljenošću među njihovim zamjenicima/ama. Naime, kao kandidatkinje žene su zastupljene s 15%, dok su gotovo dvostruko više, s 29%, zastupljene kao zamjenice kandidata/kinja.

Nadalje, istaknuto je da će ovi izbori biti prvi na kojima ne postoje nikakve zapreke za primjenu prekršajnih sankcija te da je u ovoj kampanji bilo dosada najmanje pritužbi na seksističke izjave javnih osoba – nije zaprimljena niti jedna, što govori o sve većoj osviještenosti o načelu ravnopravnosti spolova koje proizlazi iz ustavnih i zakonskih odredbi, kao i o prekršajnim sankcijama u vezi s njegovom povredom.

Share