sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje o poštivanju načela ravnopravnosti spolova na lokalnim izborima 2017.

logoprsmaliPovodom održavanja predstojećih lokalnih izbora, Pravobraniteljica ovlaštene predlagatelje kandidacijskih lista podsjeća na obvezu poštivanja načela ravnopravnosti spolova na kandidacijskim listama. Prema članku 9. st. 3. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16), predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Člankom 15. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 138/12; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da su političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama sukladno članku 12. ovoga Zakona (koji osjetnu neuravnoteženost jednog spola definira ako je njegova zastupljenost niža od 40% - tzv. spolna kvota). Političkim strankama i drugim ovlaštenim predlagateljima Zakonom je osigurano tranzicijsko razdoblje za prilagodbu spolnoj kvoti (počevši od dana stupanja na snagu Zakona 2008. godine) tijekom kojega ona nije bila obvezna i tijekom kojega su predlagatelji, sukladno čl. 15. st. 2. Zakona, bili dužni uvoditi posebne mjere (u skladu s čl. 9. Zakona) s ciljem suzbijanja osjetne neuravnoteženosti u spolnoj zastupljenosti, kako bi se stvorili uvjeti za povećanje udjela podzastupljenog spola. Prema tome, Zakon jasno određuje da se na ovim lokalnim izborima imaju primjenjivati prekršajne odredbe propisane člankom 35. Zakona za sve ovlaštene predlagatelje koji prilikom predlaganja lista ne budu vodili računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama, odnosno primijenili spolnu kvotu prilikom sastavljanja kandidacijskih lista. Predviđena novčana kazna za te predlagatelje iznosi 40.000,00 kuna na izborima za članove gradskih vijeća i županijskih skupština i 20.000,00 kuna na izborima za članove općinskih vijeća. Prekršajne postupke pokreće nadležno državno odvjetništvo temeljem obavijesti Državnog izbornog povjerenstva, a o njihovoj provedbi i visini kazne odlučuje nadležni prekršajni sud.

Povodom upita koje je Pravobraniteljica zaprimila, potrebno je napomenuti da Zakon o ravnopravnosti spolova, u smislu članka 35., obvezu sastavljanja kandidacijskih lista sukladno propisanoj spolnoj kvoti predviđa za kandidacijske liste koje se podnose za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općinska i gradska vijeća te županijske skupštine), no ne i za kandidacijske liste koje se podnose za izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (načelnici/e općina i njihovi/e zamjenici/e, gradonačelnici/e i njihovi/e zamjenici/e te župani/ce i njihovi/e zamjenici/e). Takav normativ je razumljiv budući da kandidacijske liste koje se podnose za izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne sadrže dovoljan broj kandidata/tkinja na temelju kojega bi se mogla primijeniti kvota od 40% zastupljenosti oba spola.

Ono što također treba istaknuti slijedom zaprimljenih upita je činjenica da, u skladu s tumačenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske u Odluci i Rješenju br. U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. (NN 104/15), spolna kvota od najmanje 40% spolne zastupljenosti na kandidacijskim listama vrijedi za oba spola. Prema tome, sankcijama na jednak način podliježu liste s, primjerice, 80% muškaraca, kao i one s 80% žena.

U svjetlu nadolazećih izbora, Pravobraniteljica  u p o z o r a v a  na prisutnost osjetne podzastupljenosti žena u svim tijelima odlučivanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (udio izabranih žena na prošlim lokalnim izborima 2013. bio je tek 18%), te stoga ovlaštenim predlagateljima kandidacijskih lista daje  p r e p o r u k u  da na lokalnim izborima poštuju načelo ravnopravnosti spolova u skladu s navedenim zakonskim odredbama.

Pored ispunjenja spolne kvote, Pravobraniteljica dodatno napominje da načelo ravnopravnosti spolova (u pogledu konačne zastupljenosti izabranih kandidata/kinja koje će nakon izbora sudjelovati u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) vlasti) ne može biti ispunjeno na odgovarajući način ukoliko kandidacijske liste budu sastavljene tako da su ženske kandidatkinje pretežno pozicionirane u donje dijelove i(li) na sama začelja kandidacijskih lista. Naime, svrha navedenih zakonskih odredbi nije puko ispunjavanje brojčane forme, već doprinos ostvarivanju stvarne ravnopravnosti spolova, odnosno doprinos omogućavanju ženama ravnopravnog sudjelovanja u javnom životu i prevladavanju postojećih tradicionalno naslijeđenih društveno uvjetovanih vidova neravnopravnosti zbog kojih su žene danas još uvijek osjetno podzastupljene u području političke participacije. Stoga bi konkretan i stvaran cilj većeg uključivanja žena u izborni proces trebao biti njihova konačna veća zastupljenost u tijelima političkog odlučivanja na lokalnoj razini. Iz tog razloga Pravobraniteljica ovlaštenim predlagateljima kandidacijskih lista p r e d l a ž e  da prilikom sastavljanja lista po mogućnosti primjene tzv. par-nepar model tj. „zip“ sustav prema kojem je svaka druga osoba na listi suprotnog spola. Na taj način se učinkovito osigurava minimalna zastupljenost osoba oba spola od 40% te se suzbija mogućnost hijerarhijske „podređenosti“ ili „nadređenosti“ određenog spola na listama, čime se uklanja vjerojatnost da rezultati izbora ponovo budu nepovoljni po pitanju spolne zastupljenosti, odnosno isti kao što bi bili u slučaju osjetno spolno neuravnoteženih kandidacijskih lista.

Pravobraniteljica također ovim putem svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, u svrhu nedvojbenog opredjeljenja za poštivanje načela ravnopravnosti spolova u području političke participacije na lokalnoj razini, prigodno  p r e p o r u č u j e  pristupanje potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini Vijeća europskih općina i regija (CEMR) nakon provedbe lokalnih izbora. Povelju je do sada potpisalo 5 gradova i 10 županija u Hrvatskoj. Detaljne upute za pristupanje potpisivanju Povelje dostupne su na službenim internetskim stranicama CEMR-a.

Spolne kvote su u međunarodnim okvirima prepoznate kao učinkovit mehanizam koji u svojstvu privremene posebne mjere služi za suzbijanje osjetne neuravnotežene zastupljenosti žena u tijelima političkog odlučivanja. Pravobraniteljica očekuje da će obvezne spolne kvote imati utjecaj na rezultate ovih lokalnih izbora koji bi trebali predstavljati pozitivan pomak po pitanju zastupljenosti žena u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na taj način bi Republika Hrvatska napravila iskorak prema pravednijem i demokratskijem društvu, uzimajući u obzir da su najnaprednija društva današnjice ona u kojima postoji visoki stupanj kooperacije, zajedničkog rada i ravnopravne suradnje između muškaraca i žena u svim područjima javnog i privatnog života.

Prilog:
Priopćenje Državnog izbornog povjerenstva od 4. travnja 2017. o zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Međunarodni propisi o ravnopravnosti spolova u politici na lokalnoj razini:
Rezolucija 404(2016) i Preporuka 390(2016) Vijeća Europe o zastupljenosti žena u politici na lokalnim i regionalnim razinama
Rezolucija Vijeća Europe 176(2004) o uvođenju načela ravnopravnosti spolova na lokalnu i regionalnu razinu (prijevod Rezolucije na hrvatski jezik preuzet je s mrežnih stranica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH)
Preporuka Vijeća Europe 273(2009) o ravnopravnom pristupu lokalnim i regionalnim izborima
Preporuka Vijeća Europe 288(2010) o postizanju održive ravnopravnosti spolova u lokalnom i regionalnom političkom životu

Attachments:
Download this file (MakarskaKronika 16.5.2017.pdf)MakarskaKronika 16.5.2017.pdf[ ]724 Kb