UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

KONVENCIJA O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) koja je stupila na snagu 3. rujna 1981. godine kao globalni i sveobuhvatni pravno obvezujući međunarodni ugovor. 

Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (dalje: CEDAW) do danas je prihvatilo 185 država ili više od 90 posto članica Ujedinjenih naroda među kojima i Republika Hrvatska. CEDAW je pravno obvezujući instrument za zemlje potpisnice koji je uspostavio međunarodni nadzorni mehanizam - Odbor za uklanjanje diskriminacije žena (dalje: Odbor) osnovan 1982. Odbor nadzire kako se CEDAW primjenjuje putem razmatranja izvješća koje su mu države stranke obvezne podnositi.Odbor čine 23 stručnjakinje/ka visokog moralnog ugleda i stručnosti za područje na koje se CEDAW odnosi.

Sustav zaštite prava iz Konvencije  o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (dalje: Konvencija) znatno je ojačan usvajanjem Fakultativnog protokola uz Konvenciju. Fakultativni protokol stupio je na snagu 22. prosinca 2000., a njime je, za države koje ga prihvate, uveden dodatni međunarodni nadzor zaštite konvencijskih prava. Na temelju Fakultativnog protokola uz CEDAW države stranke pristaju na to da Odbor za ukidanje diskriminacije žena, nakon što su iscrpljene mogućnosti zaštite pred nacionalnim institucijama, prima i razmatra pritužbe pojedinaca/pojedinki i skupina u kršenju Konvencije. Odbor može i sam pokrenuti postupak ispitivanja ponašanja država stranaka zbog teškog i sustavnog kršenja prava žena.

Države ratifikacijom ili prihvaćanjem ove Konvencije i Fakultativnog protokola preuzimaju obvezu da je na odgovarajući način ugrade u svoj pravni sustav. Mnoge države u svojim ustavima sadrže odredbe o nužnosti službenog objavljivanja međunarodnih ugovora kako bi oni postali dio unutarnjeg pravnog sustava i bili izravno primjenjivi. Primjerice Ustav Republike Hrvatske sadrži odredbu: "međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona". Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju 9. rujna 1992., a Fakultativni protokol 7. ožujka 2001.

 

webmalilogo


Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (tekst na hrvatskom)

Kratak vodič kroz CEDAW (publikacija Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova)

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

 
 
Inicijalno Izvješće Republike Hrvatske Odboru Konvencije (1995.) (na engleskom)

Zajedničko 2. i 3. izvješće Republike Hrvatske prema CEDAW konvenciji - 2003.

Zaključni komentari i preporuke CEDAW Odbora na 2. i 3. periodično izvješće RH u primjeni Konvencije

Concluding Comments of CEDAW Committee

4. i 5. periodično izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. UN Konvencije - 2015. - na hrvatskom  - na engleskom
 
Zaključne CEDAW primjedbe o 4. i 5. periodičnom izvješću RH - na hrvatskom

 
Share