Europski portal e-pravosuđe

e-justiceEuropski portal e-pravosuđe osmišljen je kao buduće jedinstveno mrežno mjesto za pristup uslugama u području pravosuđa. Stranica sadrži opće informacije o pravu EU-a, nacionalnom pravu država članica i međunarodnom pravu., opće informacije o sudskoj praksi na razini EU-a i nacionalnoj razini, opće informacije o organizaciji pravosuđa na razini EU-a i nacionalnoj razini, ppće informacije o vrstama pravničkih zvanja i organizaciji pravne struke na razini EU-a i nacionalnoj razini te o raznim pravosudnim mrežama, informacije o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima, smjernice i informacije o prekograničnim sudskim postupcima: od pokretanja postupka do ovrhe, opće informacije o mirenju, o nasljeđivanju, o žrtvama kaznenih djela, o pravima optuženika u kaznenim postupcima, alate za sudove i pravosudno osoblje, reegistre na razini EU-a i država članica. Link >>

Share